UNO trong iTV Việt.

 

Những hộp iTV Việt đã có trên thi trường có thể download UNO iptv app. Đây là app miễn phí của hộp UNO (Thời Báo bán $99.00.)

Xin vào phần Những  Hướng Dẫn Khác sẽ có chỉ rõ. Nếu không biết xin liên lạc tiệm.


1 person likes this