Khi vào iTV Viêt bị tối không lên hình.

Vào Home ,Task killer để đóng iTV Viêt. Trở ra mở lại iTV Việt. Nếu làm vài lần vẫn không thay đổi.

Vào setting-(info-more setting..) xuống apps. OK .Itv Việt -ok- lên force stop -ok-qua ok -ok.Xuống CLEAR CACH (not clear data)

bấm OK (trên clear cach chỉ còn 12kb). Xong về home vào lại iTV Việt.Có thể phải làm vài lần.