Không nghe tiếng.Trở lại home , REBOOT máy. Vào youtube chọn 01 video để play , chuyển volume lớn lên , sau đó vào lại iTV Việt.

Nếu iTV Việt 1K & 4K (v2). Vào setting - interface - Xuống Digital audio auto detection bấm OFF Và Digital audio output - ok - chọn PCM