Thường xuyên xem phần thông báo ở dưới iTV Việt , có gì thay đổi và xem máy nhà đã update chưa?Máy nhà phải có cùng version trong thông báo.