Remote control qua bên trái sẽ thấy UNLOCK bấm OK sẽ thấy bản mã số. Bấm vào số 0 bốn lần (0-0-0-0), xong bấm OK. Remote control qua bên tay phải sẽ thấy XXX channels. Nếu không muốn xem, xuống SET LOCK bấm OK để đóng lại XXX channels.