Nếu lỡ update UNO và không thể sử dụng được cần làm theo hướng dẫn như sau :

-Vào setting xuống phần apps, tìm app UNO bấm OK qua UNINSTALL - ok -xóa bỏ -ok.

-Vào iTV Việt - lên Viêt TV - vào Tổng Hợp số 1 -xuống help menu - vào  cài đặt thêm apps. Để cài đặt

lại UNO.

 - Sau khi cài đặt lại UNO, trở vào lại Home. Lúc mở lại lần đầu tiên , xuống ô SET TOPBOX bấm OK.

Nếu đài đầu tiên black, bấm lên xuống để đổi đài.

 - Uno chỉ có 7 đài, nếu mở lên màn hình đen, bấm lên hoặc xuống để chuyển đài. Chuyển đài chỉ bấm lên, xuống. nếu không xem bấm RETURN qua YES để đóng lại.