Vào setting (more setting), xuống date &time -OK-Select time zone -OK-chọn time zone khu vực .Bấm OK xong trở lại.