Vào setting ( more setting), xuống Apps -OK - sẽ thấy bên phải những app đã có trong máy. Qua bên phải chọn app nào không cần để lại. Lên uninstall -OK-

Sẽ thấy Do you want to uninstall this app?.Qua OK bấm OK.Xong trở lại.