Nếu phần ưa thích không cần hoặc quá đầy.Đây là cách để lấy phần ưa thích ra.