Nếu trong iTV Việt không thấy SET LOCK (cho đài  dành cho người lớn).Tốt nhất bấm remote control qua bên trái, bấm QUIT.

Chờ cho máy trở lại Home laucher xong vào lại iTV Việt.