Dể sửa hình trong program ITV VIET:


- QUIT hoặc thoát ITV VIET, rồi về HOME

- Vào icon SETTINGS, chọn SCREEN:

- Tắt HDMI AUTO DETECTION -> (OFF)

- Chỉnh từ 720 lên -> 1080P 60HZ

- Bấm OK để ACCEPT


Nếu cần chỉnh sửa những góc màn hình:


- (Trong icon SETTINGS > SCREEN:)

- Chọn DISPLAY POSITION

- Chình lên xuống theo diện tích của TV


Xong rồi thử lại video trong program ITV VIET