Loại máy                                                                                                                                 Setting

1 K màu xám dưới máy có serial # itv - 2000 xxx  2ram/ 8gb.    Version 6.xx       Setting -info-more setting- app -iTV V

4 K V1 màu đen                  serial # itv - 1000 xxx  2ram/ 8gb.    Version 6.xx       Setting - app-iTV V

4 K V2 màu đen                  serial # itv - 3000 xxx  2ram/ 16gb.   Version 6.xx      Setting -info-more setting- app -iTV V

4 K V3 màu đen và xám      serial # itv - 4000 xxx  2ram/ 32gb   Version 3.xx      Home - highlight iTV V- menu - setting.

Với các máy nói trên đã cập nhật Version mới (nhìn vào góc bên trái ở  trên). Nếu trong iTV Viêt báo lỗi hoặc mất đi các icon.

Không cần phải FACTORY RESET. chỉ vào setting - chon iTV V- ok - CLEAR DATA - ok -chờ đến khi clear data  0.00 B

Về Home mở lại iTV V chờ 5-7 phút. máy sẽ tự đông update lên version mới nhât.

Các apps trong Home vẫn không thay đổi. Với các máy 1 K & 4 K V1 không nên cài đặt nhiều apps vì chỉ có 8 gb memories. 

Sau khi iTV V update version mới, bấm vào bên trái sẽ có HELP MENU để cài đặt, xóa bỏ hoặc update apps...