Home - highlight iTV - menu - setting - ok - xuống clear data - ok - chờ clear data hiện lên 0.00B.

Về Home mở lại iTV, chờ 5 phút sau máy sẽ tự động update version mới nhât. Nếu trong thời gian cập nhật phiên bản mới, máy bị dừng, về Home reboot máy xong vào lại iTV cho máy tiếp tục cập nhật.