Home highlight app bấm Menu trên remote để dời đi, bỏ vào, lấy ra trong phần ưa thích. hoặc dời đi.