Một số máy khi dùng Youtube cũ sẽ hiện lên quãng cáo.Sau khi quãng cáo sẽ không dùng được.

Nên vào iTV Viêt, bấm qua trái sẽ thấy Help menu - ok - . Bấm vào S (smart) Youtube để cài Youtube mới này.

Khi về lại Home sẽ thấy Smart Youtube ở cuối cùng. Khi mở lên, tùy theo TV ở nhà để chon độ rõ khác nhau.

Smart Youtube cũng cho phép chuyển hình từ phone hoặc tablet lên TV.